Regulamin

Regulamin PrimeFit Studio

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów PrimeFit Studio.
 2. PrimeFit Studio, zwane dalej studiem, świadczy usługi w zakresie: zajęć Pole Dance, Aerial Hoop, Pilates, oraz innych zajeć sportowych oferowanych w aktualnym grafiku. Z usług studia mają prawo korzystać chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. W zajęciach oferowanych przez PrimeFit Studio mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz osoby młodsze za pisemną zgodą prawnego opiekuna, i nie mają przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń. W przypadku zatajenia takich przeciwskazań za pojawienie się uszczerbku na zdrowiu odpowiada klient. PrimeFit Studio nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.
 4. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 5. Zarząd PrimeFit Studio zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do klubu bez podania przyczyny.
 6. W zajęciach uczestniczyć można jedynie po opłaceniu jednorazowego wejścia lub po wykupieniu karnetu na zajęcia. Całą kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 7. Klient korzysta z usług klubu stosownie do rodzaju wykupionego karnetu.
 8. Karnety wystawione są na czas określony, łącznie z weekendami. Studio jednocześnie zastrzega sobie prawo iż może ono być nieczynne w okresach świątecznych. Terminy zajęć odbywających się w okresach świątecznych będą ogłaszane na bieżąco.
 9. Wszystkie karnety są ważne przez okres 30 dni od daty pierwszych zajęć. Studio nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet- niewykorzystane usługi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.
 10. Nieobecność na zajęciach należy zgłaszać w dniu poprzedzającym zajęcia telefonicznie, przez wiadomość na stronie studia na Facebook, lub w panelu klienta w aplikacji fitssey. W przeciwnym wypadku zajęcia zostaną zaliczone jako odbyte i odjęte z karnetu Uczestnika.
 11. Klienci będą ponosić odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone na terenie klubu.
 12. Karnet ma formę imienną i nie może być udostępniany osobom trzecim.
 13. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni lub na terenie studia PrimeFit Studio nie ponosi odpowiedzialności. Cenne i wartościowe przedmioty można przechowywać w zamkniętych szafkach usytuowanych w szatniach lub na czas pobytu w studio zabrać ze sobą na salę ćwiczeń. Za zgubienie lub uszkodzenie kluczyka będzie pobierana opłata w wysokości 20 zł. Za skradzione lub zagubione rzeczy na terenie studia PrimeFit Studio nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Studio zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia i grafiku zajęć.
 15. Aby uzyskać fakturę za świadczone usługi prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. FV wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi-wysyłane mailowo lub do odbioru w recepcji klubu.
 16. PrimeFit Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione a studio. Studio zastrzega sobie prawo do usunięcia i przetrzymania wszelkich pozostawionych rzeczy przez okres 14 dni od dnia znalezienia.
 17. Każdy ćwiczący zna własne możliwości fizyczne i sam odpowiada za wykonywanie ćwiczenia.
 18. W przypadku złego samopoczucia lub kontuzji klient niezwłocznie musi poinformować kadrę klubu.
 19. Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio u menagera klubu lub mailowo.
 20. Uczestnicy szkoleń, warsztatów, imprez , eventów itp. Organizowanych przez PrimeFit Studio wyrażają zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości wszelkich dokumentów przedstawiających wizerunek uczestników w takich mediach jak: internet, prasa, tv itp.
 21. Studio zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów.
 22. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od NNWKorzystanie z usług PrimeFit Studio: Klient Studia zobowiązany jest:
 23. Nosić obuwie sportowe zmienne (inne od tego, w którym przyszedł do klubu) we wszystkich strefach klubu. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
 24. Posiadać i używać osobisty ręcznik na sali ćwiczeń. Ze względów higienicznych osoby nie posiadające ręcznika nie będą mogły korzystać z prowadzonych zajęć.
 25. Przestrzegać i zachowywać czystość oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania.
 26. Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń studia, przepisów p.pożarowych oraz znajdujących się w studio urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez instruktorów.
 27. Po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.6. Powstrzymywać się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług studia przez innych lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia studia jak również zniszczenia pomieszczeń studia.
 28. W Sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu studia. Osoby przebywające na terenie PrimeFit Studio zobowiązane są do okazywania wzajemnej tolerancji i zrozumienia względem siebie. Zabrania się używanie wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.
 29. Na terenie studia obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wszelkiego rodzaju środków odurzających, jak również przychodzenia pod wpływem tych środków.
 30. Zabrania się korzystania z urządzeń w studio osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne: grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania. Postanowienia końcowe: 1.Wszystkie uwagi dotyczące pracy studia jak również propozycje nowych form zajęć mogą być składane mailowo lub prze stronę studia na Facebooku. 2.Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren studia. 3.Osoba, która wykupuje karnet zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.